• نماز شب

    نماز شب

    عبادت و راز و نیاز با تنها معبود جهان هستی، آن هم در دل تاریك شب، برای «اهل دل» لذّتی فوق العاده و غیر قابل وصف دارد. آنان كه توفیق شب زنده‌داری نصیبشان می‌شود و قطره‌ای از محبت پروردگار بر مشام جانشان رسیده است، تمام دنیا و آنچه در ...

مطالب عمومی
درس هایی از قرآن
  • دوام و استمرار کارهای نیک
  • نقش نیت در عمل
  • استجابت دعا، در صورت اجابت دعوت خدا
  • تقرّب به خدا